BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Introduktion
Eljonsson Thomas AB är mån om att säkerställa integriteten för de som använder våra tjänster och vi vill säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Med denna policy vill vi tydligt förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad de kan komma att användas till. I samband med lämnande av uppgifter godkänner du denna policy och samtycker till den behandling av dina personuppgifter som beskrivs nedan.

Personuppgifter som behandlas och registreras i vårt kundregister och ordersystem
De uppgifter vi registrerar in är namn, telefonnummer, adress, fakturadress samt e-mailadress.
Ska vi söka rotavdrag hos Skatteverket för arbete vi gjort hos er måste vi även registrera personnummer och fastighetsbeteckning.

Användning
Uppgifterna kan användas för att skicka dig information som du angivit att du önskar ta emot från Eljonsson samt material som ska skickas till projekt och utskick av faktura.

Vid rekrytering behöver Eljonsson behandla dina uppgifter för att dokumentera information om utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter för att förbereda och genomföra rekryteringsprocessen, samt för att i förekommande fall förbereda och ingå anställningsavtal.

Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke till detta och det som är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål. Data som rör fakturering sparas i enlighet med bokföringslagen. Därefter raderas dina personuppgifter

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst begära att få information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade och/eller raderade. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter i de fall där det finns ett lagstadgat krav på att spara dem.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Den vid var tid gällande policyn hålls tillgänglig på Eljonssons webbplats.